Sepetim

Kişisel Verilerin Korunması

PİER VİSCO KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin, Pier Visco (PİER olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Veri Sorumlusunun; Unvanı : PİER Mobilya İnşaat ve Turizm İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi  Adresi : Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi No:68/B Telefonu : +90 549 109 47 63 e-posta adresi : kvkk@PİERmobilya.com.tr

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER
PİER tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir. Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin; - Kimlik bilgileri, ikametgah bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, vergi bilgileri, banka hesap bilgileri ,gider pusulası, - Giriş çıkış bilgileri, yazışmalar, sadakat kart bilgileri, şehit/gazi kart bilgileri, beden ölçüleri, - Kamera kayıt sistem görüntüleridir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
PİER, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;
- Satışının yapılması, üretimin gerçekleştirilmesi, finansman şartlarının belirlenmesi, tahsilatların yapılması,
- Satış sonrası destek ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, şikayetlerin sonuçlandırılması, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
- İndirim ve kampanyaların bildirilmesi, üyelik oluşturulması,
- Başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması, acil durumlarda müdahale yapılabilmesi, verimliliğin arttırılmasıdır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI
PİER, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere PİER'nin yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, mutabakatname firmasına, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden sözlü olarak, elden ve/veya elektronik postası ile, sosyal medya ile yazılı form ile kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bu web-sitesinde çerezler kullanılmaktadır
İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.
WhatsApp
0 537 632 70 78